Na intensieve trainingen is het dan zover. De tocht van je leven. De woensdag maken wij onze eerste beklimming de Gaviapas. De weg van deze pas voert dwars door het ongerepte Nationaal Park Stelvio. De weg was oorspronkelijk aangemaakt in de Eerste Wereldoorlog voor de bevoorrading van de Italiaanse soldaten die vochten in het Italiaans-Oosterijkse grensgebied. Tegenwoordig staat de Gavia bekend als een zeer geliefd fietsterrein en één van de hoogste paswegen van Europa.
Algemene voorwaarden deelnemers
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Klimop-traject: Een fysiek en mentaal begeleid trainingstraject van circa een half jaar voor hartpatiënten. Deelnemer: persoon die deelneemt aan het Klimop-traject; Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat deelnemer kan inzamelen via zijn of haar sponsorpagina via de Website van Stichting Klimop. Sponsor: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan Stichting Klimop of deelnemer welke volledig ten goede komt aan Klimop dan wel deelname van de deelnemer aan het Klimop-traject en na bereiken van het vereiste inlegbedrag 1 op 1 aan de Hartstichting in de strijd tegen hart- en vaatziekten; Hartstichting: de Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag, samenwerkingspartner van Stichting Klimop; Mollie B.V.: payment provider gevestigd te Amsterdam, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website; Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens. Sponsorpagina: persoonlijke pagina van deelnemer op de Website waarop hij of zij sponsorgeld kan inzamelen. Website: www.klimop.nu
Titel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van het Klimop-traject, waaronder deelname, de promotie en sponsorgelden aan het Klikmop-traject. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de deelnemer en/of sponsor en anderzijds stichting Klimop.• Hoewel Stichting Klimop verantwoordelijk is voor de inhoud van het Klimop-traject en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.• Stichting Klimop kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De deelnemer en/of sponsor gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden doorgebruik te maken van de Website na die publicatie.
Titel 3 Inschrijfvoorwaarden
• Inschrijving voor het Klimop-traject is mogelijk vanaf 15 maart 2023. Het traject kent een maximum aantal deelnemers van 10 per traject. Na het bereiken van dit aantal is inschrijving voor het Klimop-traject niet meer mogelijk.• Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 2.750,00 (waarvan € 2.500,00 deelnamekosten aan het Klimop-traject en € 250,00 als donatie aan de Hartstichting). De deelnamekosten van € 2.500,00 dienen direct bij inschrijving aan Klimop te worden voldaan. De deelnamekosten dekken de (vooraf) gemaakte c.q. nog door Klimop te maken kosten voor deelnemer aan het Klimop-traject en kunnen niet aan een andere deelnemer worden overgedragen. Na schriftelijke bevestiging van inschrijving (per email) krijgt elke deelnemer een persoonlijke sponsorpagina via de Klimop-website, waarmee hij het vereiste minimale donatiebedrag van € 250,00 aan de Hartstichting kan inzamelen (en/of - al dan niet gedeeltelijk - zelf kan voldoen). Indien het ingezamelde sponsorbedrag uitstijgt boven het minimale donatiebedrag van € 250,00 komt dit volledig ten goede aan de Hartstichting voor o.a. onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het inschrijfgeld kan nimmer worden geretourneerd aan deelnemer. Enige uitzondering hierop is de situatie die zich voordoet wanneer deelnemer - door de resultaten van het sportmedisch onderzoek dan wel de persoonlijke intake bij Klimop - alsnog binnen 24 uur na dat onderzoek c.q. de intake schriftelijk of via mail afziet van deelname aan het Klimop-traject. In dat geval worden de reeds aan Klimop betaalde deelnamekosten a € 2.500,00 teruggestort aan deelnemer. In alle overige gevallen van (tussentijdse) uitschrijving van het Klimop-traject komt het reeds betaalde inschrijfgeld - na aftrek van de reeds gemaakte kosten door Stichting Klimop aan het betreffende Klimop-traject ten behoeve van de betreffende deelnemer - ten goede aan de Hartstichting.
Titel 4 Transactiekosten
• Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door Mollie transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld € 0,20 per transactie. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. Stichting Klimop is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie.
Titel 5 Doorgang van het Klimop-traject
• Het Klimop-traject in 2023 vindt plaats van 15 maart tot en met 24 september.• Stichting Klimop behoudt zich te allen tijde het recht voor om door weersomstandigheden of andere onvoorzienbare omstandigheden, waardoor naar de mening van het bestuur van Stichting Klimop bijvoorbeeld de veiligheid van deelnemer in het geding kan komen, het Klimop-traject (dan wel één of meerdere activiteiten in het kader van het Klimop-traject) uit te stellen, aan te passen en/of te annuleren. Hieronder wordt tevens begrepen dat het Stichting Klimop vrij staat om in bepaalde omstandigheden - waaronder ziekte, fitheid en familieomstandigheden - activiteiten voor deelnemer te begeleiden met een (gedeeltelijk) ander begeleidingsteam dan op haar website is vermeld.
Titel 6 Deelname aan het Klimop-traject
• Deelname aan het Klimop-traject vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. Deelnemer die op de startdatum van het Klimop-traject nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, kan uitsluitend deelnemen gezamenlijk en onder de verantwoordelijkheid van een begeleider, welke de leeftijd van ten minste 21 jaren heeft bereikt.• Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door trainingen anderszins voldoende heeft voorbereid op het Klimop-traject.• De resultaten van het sportmedisch onderzoek als startpunt van het Klimop-traject maken onderdeel uit van deze afweging. Het sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan het Klimop-traject vergt immers een (zware) lichamelijke inspanning. Stichting Klimop kan deelnemers weigeren indien de resultaten van het sportmedisch onderzoek naar de mening van het bestuur van Stichting Klimop aanleiding geven voor twijfel aan de mogelijkheid tot succesvolle deelname aan het Klimop-traject. Gezien het feit dat het sportmedisch onderzoek bij Sportmedx vaak (grotendeels) wordt gedekt door de zorgverzekering, zijn de kosten hiervan niet inbegrepen in het vereiste inschrijfgeld voor deelname aan het Klimop-traject en laat Stichting Klimop de financiële afhandeling van het Sportmedisch onderzoek bij Sportmedx over aan deelnemer. Hierbij moet beseft worden dat voor deelnemers aan het Klimop-traject een speciale korting wordt gehanteerd door Sportmedx, mits dit door deelnemer tijdig kenbaar wordt gemaakt bij Sportmedx dat hij/zij deelnemer is aan het Klimop-traject. • Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van het Klimop-traject en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kan een deelnemer door de organisatie van het Klimop-traject van (verdere) deelname worden uitgesloten.
Titel 7 Gebruik beeldmateriaal
• Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Klimop-traject, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij Stichting Klimop.• Deelnemer geeft Stichting Klimop het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van het Klimop-traject dan wel de Hartstichting. Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.• Deelnemer geeft toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door Stichting Klimop gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door Stichting Klimop. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door Stichting Klimop.• Stichting Klimop spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een deelnemer worden geüpload op zijn of haar Sponsorpagina op de Website, dan staat de deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De deelnemer vrijwaart Stichting Klimop tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.
Titel 8 Verwerking persoonsgegevens
• Persoonsgegevens zullen door Stichting Klimop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Stichting Klimop leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voormeer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website van de Hartstichting, waaraan Stichting Klimop zich conformeert.
Titel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
• Deelname aan het Klimop-traject geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van deelnemer.• Stichting Klimop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan het Klimop-traject. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van (activiteiten binnen) het Klimop-traject en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.• Stichting Klimop is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van deelnemers of eigendommen van derden.• Deelnemer vrijwaart Stichting Klimop voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Klimop-traject. Wellicht overbodig, maar voor de duidelijkheid: elke deelnemer wordt derhalve geacht zich zelf te verzekeren voor aansprakelijkheid, ongevallen, diefstal, verlies, overlijden, schade aan eigendommen e.d. bij en tijdens verblijf bij, reizen naar, reizen van en deelname aan activiteiten in het kader van het Klimop-traject.
Titel 10 Overig
• Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.• Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via info@klimop.nu, of per post: Moutmolen 8, 7665 EK te Albergen t.a.v. Stichting Klimop.
Overwin je angst.
Ervaar wat je kan in de tocht van je leven
Wil jij weer vertrouwen in je lichaam voelen? Fiets de tocht van je leven samen met andere deelnemers van Klimop! 
Terug komen op je oude niveau na een ingrijpende gebeurtenis - of zelfs sterker worden; je moet zelf ervaren dat het kan. Geef met een zware inspanning je zelfvertrouwen een boost. Voel je weer mentaal en fysiek fit. Je kunt meer dan je voelt.
Nieuws /
Actueel
SWIPE
Editie 2024 kent een heerlijke start
April 2024
Lees meer
InCorpe nieuwe sponsor Klimop
4 maart 2024
Lees meer
Artikel TC Tubantia
21 maart 2024
Lees meer
Fietsen met Marcel Kittel
1 september 2023
Lees meer
Klimop in Tecklenburg
8 juli 2023
Lees meer
Grenspalenklassieker Limburg
20 mei 2023
Lees meer
Mooi artikel in TC Tubantia
5 mei 2023
Lees meer
In de uitzending bij 1Twente
21 april 2023
Lees meer
Livegang website Klimop !!
22 maart 2023
Lees meer
Samenwerking tussen Klimop en Join Cycling app
9 maart 2023
Lees meer
Boncura GGz werkt mee aan Klimop!
12 januari 2023
Lees meer
Klimop steunt Hartstichting
23 februari 2023
Lees meer
In overleg met Marcel Kittel
12 januari 2023
Lees meer
De website krijgt Vorm (en Vorm)
29 december 2022
Lees meer
Klimop doet mee aan Grenspalenklassieker Limburg
16 februari 2023
Lees meer